Masz więcej niż 9 pracowników? Możesz być zwolniony z opłacania składek ZUS.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS wzbudziło zainteresowanie wielu przedsiębiorców. Jednak do niedawna z wprowadzonego w pierwszej wersji Tarczy Antykryzysowej udogodnienia mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, który zgłosili do ubezpieczeń maksymalnie 9 osób.

Najnowsza Tarcza 1.1 daje taką możliwość także firmom, które zatrudniają do 49 osób.

Na czym polega zwolnienie?

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i  FGŚP za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r. Odnosi się tylko do składek nieopłaconych.

Wyjątkiem są składki za marzec. Przedsiębiorcy będą mogli wnieść o zwolnienie z nich, nawet jeżeli zostały już opłacone.

Kto może skorzystać?

Mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób) mogą wnosić o zwolnienie

z opłacenia 50 % należności składkowych za dany miesiąc. Doprecyzowując, mogą to zrobić płatnicy składek, którzy prowadzili działalność:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych. Zalicza natomiast osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przedsiębiorcy zatrudniający pomiędzy 10 i 49 osób muszą spełniać kilka warunków, aby ich wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Są zobligowani:

  • złożyć wniosek do ZUS do 30.06.2020.
  • złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30.06.2020 chyba, że zgodnie z przepisami jest się zwolnionym z ich składania.
  • nie wykazywać zaległości w opłacaniu składek na dzień 31.12.2019.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z opłacania składek należy złożyć wniosek RDZ. ZUS umożliwia skorzystanie z kilku sposobów dostarczenia go:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS – od 20 kwietnia dostępny jest nowy druk,
  • za pośrednictwem strony gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty,
  • w placówce ZUS wrzucając go do skrzynki na dokumenty

Przed złożeniem wniosku warto rzetelnie sprawdzić, czy firma spełnia wszystkie kryteria, bowiem w razie odmowy, płatnik będzie musiał opłacić wszystkie składki za okres 3 miesięcy wraz z odsetkami.