konsultant

Opłacone składki ZUS za marzec. Czy można ubiegać się o zwolnienie z nich?

Tarcza Antykryzysowa pozwala wystąpić płatnikom składek o zwolnienie z ich opłacania za okres od marca do maja 2020 r., które nie zostały jeszcze opłacone. Wyjątkiem są składki za marzec. W obowiązującej od 18 kwietnia 2020 r. Tarczy Antykryzysowej 1.1 pojawia się przepis pozwalający na zwolnienie płatnika z konieczności opłacenia marcowej składki, nawet gdy ta została już zapłacona. Płatnik, który wykonał już marcowy przelew do ZUS, może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Wniosek ten musi zostać wysłany najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wtedy ZUS ma obowiązek zwrócić otrzymaną kwotę w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot pieniędzy, będą one traktowane jako nadpłata. Więc zgodnie przepisami zostaną zaksięgowane na poczet składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone, więc jeśli marcowa nadpłata automatycznie rozliczy kwietniowe zobowiązania, nie będzie już możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy.

Czytaj więcej »

Masz więcej niż 9 pracowników? Możesz być zwolniony z opłacania składek ZUS.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS wzbudziło zainteresowanie wielu przedsiębiorców. Jednak do niedawna z wprowadzonego w pierwszej wersji Tarczy Antykryzysowej udogodnienia mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, który zgłosili do ubezpieczeń maksymalnie 9 osób. Najnowsza Tarcza 1.1 daje taką możliwość także firmom, które zatrudniają do 49 osób. Na czym polega zwolnienie? Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i  FGŚP za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r. Odnosi się tylko do składek nieopłaconych. Wyjątkiem są składki za marzec. Przedsiębiorcy będą mogli wnieść o zwolnienie z nich, nawet jeżeli zostały już opłacone. Kto może skorzystać? Mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób) mogą wnosić o zwolnienie z opłacenia 50 % należności składkowych za dany miesiąc. Doprecyzowując, mogą to zrobić płatnicy składek, którzy prowadzili działalność: przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych, w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych, w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych. Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych. Zalicza natomiast osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Jakie warunki trzeba spełnić? Przedsiębiorcy zatrudniający pomiędzy 10 i 49 osób muszą spełniać kilka warunków, aby ich wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Są zobligowani: złożyć wniosek do ZUS do 30.06.2020. złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30.06.2020 chyba, że zgodnie z przepisami

Czytaj więcej »